17ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» - ΚΑΒΑΛΑ 2016

MASTERCLASS ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μαθητή

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Καλωσήρθατε...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Καβάλας. Πρωταρχική αποστολή του Δ.Ω.Κ. είναι η υποδειγματική μουσική διαπαιδαγώγηση μαζί με τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και επιμόρφωση των μαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Ταυτόχρονα, το Ωδείο συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη του Ωδείου, πρώην μαθητές του οι οποίοι διαγράφουν επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. περισσότερα

 

Νέα - Ανακοινώσεις
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2016
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 17932/15-06-2016 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και λαμβάνοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97
2) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του Ν. 3812/2009
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, 233 & 240 του Ν. 3463/06, 48 του Ν. 4325/2015
4) την υπ’ αριθ. 5420/22-02-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
5) την υπ’ αριθ. πρωτ. 19874/08-06-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
6) το υπ’ αριθ. πρωτ. 17932/15-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7) την υπ’ αριθ. πρωτ. 18467/30-08-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
8) την υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
9) την υπ’ αριθ. 42/01-09-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
Προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού πενήντα ενός (51) ατόμων για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης
.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Δευτέρα 05.09.2016 έως Παρασκευή 16.09.2016. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (Βενιζέλου 67) κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00.
Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Καβάλας που ασκεί χρέη γραμματέα του Νομικού Προσώπου κ. Καλώτη Ελένη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος κ. Στεφανίδου Θεοπίστη ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.
Γίνεται δεκτή και ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου (η οποία θα πρέπει να είναι εμφανής και ευανάγνωστη).
 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει τη Δευτέρα 26.09.2016 από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, που ορίστηκε με την αρ. 18467/30-08-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει την ίδια ημέρα όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση) ή συνέντευξη. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν επίσης αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.
Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγραφέντων μαθητών και τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή, και βεβαίως δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις.
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Βενιζέλου 67, και στην ιστοσελίδα του Ωδείου: www.dok.gr
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας
 

Χαράλαμπος Κουφατζής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΚ 2016-2017  PDF - 1,15 MB

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016
«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 31/08/2016 »

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) ανοίγει τις πύλες του για να καλωσορίσει παλιούς και νέους μαθητές τη σχολική χρονιά 2016-17. Οι εγγραφές ξεκινούν την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται καθημερινά με συνεχόμενο ωράριο, Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00-21:00. Για πληροφορίες, επισκεφθείτε μας (Βενιζέλου 67, απέναντι από το 12ο Δημοτικό Σχολείο) ή επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Τηλ: 2510.222119 | Φαξ: 2510.221963 | E-mail: info@dok.gr.

Τα ατομικά και ομαδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου. Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επαναληπτικών και κατατακτήριων εξετάσεων. Προσοχή: όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτές, πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη Γραμματεία το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους κάθε ηλικίας ότι εκτός από τις Σχολές Ενόργανης Μουσικής (Ακουστικά & Ηλεκτρικά Όργανα), Μονωδίας-Φωνητικής (Όπερα & Έντεχνο Ελληνικό ή Ξένο Ρεπερτόριο) και Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής), στο Ωδείο λειτουργούν επίσης οι Σχολές Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Μπουζούκι, Τζουράς, Ταμπουράς, Ούτι, Λαούτο κ.τ.λ.), καθώς και τμήματα Προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο (δηλαδή για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.). Τέλος, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (δηλαδή 4-7 ετών) υπάρχουν τα πολύ δημοφιλή Τμήματα Μουσικής Προπαιδείας.

Όλα τα προγράμματα σπουδών – είτε επαγγελματικής είτε ερασιτεχνικής κατεύθυνσης – προσφέρονται σε πολύ οικονομικές τιμές. Επιπλέον εκπτώσεις ισχύουν για μαθητές που παρακολουθούν 2 ειδικά μαθήματα και για οικογένειες με 2 παιδιά που φοιτούν στο ωδείο. Τέλος, παρέχονται γενναίες εκπτώσεις έως και 50% στα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που επιθυμούν να γευτούν τη χαρά της μουσικής.

Μετά το επιτυχές εγχείρημα επέκτασης του Ωδείου εκτός Καβάλας, φέτος λειτουργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά το Παράρτημα του Δ.Ω.Κ. στις Κρηνίδες, στους ανακαινισμένους χώρους του πρώην Δημαρχείου. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων σε κάποιο όργανο (κλασικό, ηλεκτρικό ή λαϊκό-παραδοσιακό), ενώ παράλληλα λειτουργούν τμήματα Μουσικής Προπαιδείας καθώς και όλα τα απαραίτητα θεωρητικά μαθήματα. (Η προσφορά των διδακτικών αντικειμένων σε ορισμένα όργανα θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση.)

Οι ενδιαφερόμενοι από τις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθημερινά στο Κ.Ε.Π. Κρηνίδων (ισόγειο του πρώην Δημαρχείου, λειτουργεί και απογευματινές ώρες). Εκεί θα καταθέσουν μία Αίτηση Εγγραφής, την οποία θα επεξεργαστούμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για μία προσωπική συνάντηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου.

Με δεδομένο ότι η περσινή χρονιά επιφύλαξε πολλές και υψηλές διακρίσεις για αρκετούς μαθητές του Ωδείου μας σε πανελλαδικούς και διεθνείς διαγωνισμούς – χωρίς βεβαίως να παραλείπουμε τις πρόσφατες επιτυχίες των εισαχθέντων μαθητών μας στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων – δεσμευόμαστε και φέτος ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών και να διατηρηθεί το άριστο προφίλ του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας – ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που έχει πλέον κερδίσει επάξια θέση ανάμεσα στα κορυφαία ωδεία της χώρας.

Καλούμε εσάς, τους Φίλους του Δ.Ω.Κ., να επισκέπτεστε για πληροφορίες την ιστοσελίδα μας (www.dok.gr) απ’ όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ποικίλες εκδηλώσεις μας στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επίσης, με ένα απλό μήνυμα-αίτημα έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στη λίστα E-mail που διατηρούμε, ώστε να λαμβάνετε εγκαίρως αποκλειστική ενημέρωση για τη μουσική ζωή του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (η ανωνυμία σας είναι διασφαλισμένη, διότι η διεύθυνσή σας θα παραμένει αθέατη για τους υπόλοιπους παραλήπτες των ενημερωτικών email).


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
 

                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

                                  Χαράλαμπος Κουφατζής                            Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος

 

«Του Χορού το Πέταγμα στης Μουσικής τα Κύματα! -17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» »
Πενήντα σπουδαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έρχονται στην πόλη μας και μας προσκαλούν σε παραστάσεις, εργαστήρια για παιδιά, αλλά και ενήλικες!

Κατεβάστε  το  Πρόγραμμα

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ως καθοριστικός φορέας της πολιτιστικής διαμόρφωσης των νέων της πόλης μας αλλά και της κοινωνικοποίησής τους, θέλει να συμβάλει ενεργά διάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού, ο οποίος αποτελεί επιτακτικό αίτημα των καιρών μας.
Οι εθελοντές με την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των δράσεων του Φεστιβάλ θα αναπτύξουν νέες φιλίες, θα γνωρίσουν καινούργιες απόψεις ανταλλάσσοντας ιδέες και θα έρθουν σε επαφή με τη δημιουργική τους πλευρά.
Ο κάθε δημότης μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης και να γίνει ενεργό μέλος της δημιουργικής ομάδας του Φεστιβάλ.
Η διάρκεια της παροχής της εθελοντικής εργασίας θα είναι τριήμερη για κάθε εθελοντή και στα ωράρια των εκάστοτε εκδηλώσεων 1 ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και 30 λεπτά από το πέρας αυτής.
Το Φεστιβάλ, σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, θα προσφέρει στον εθελοντή βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ PDF - 1,15 MB

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ PDF - 1,15 MB

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ PDF - 1,15 MB

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: Δημοτικό Ωδείο Καβάλας τηλ 2510222119 και email info@dok.gr, Υπεύθυνη Γραμματείας Φεστιβάλ Παπαϊωάννου Παπαδοπούλου Άννα Μαρία κιν. 6937193422
 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΣΩΜΑ - ΧΩΡΟΣ  ΣΤΟ 17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»

 

Δευτέρα 5.09, Πέμπτη 8.09, Παρασκευή 9.09 18.00-21.00
και Σάββατο 10.09 12.00- 14.00 και 18.00-21.00

και στις 21.30 η παρουσίαση
Επιμέλεια: Τζένη Αργυρίου
 

Μια από τις πιο γνωστές χορογράφους-εικαστικούς κίνησης της αθηναϊκής σκηνής, η καβαλιώτισσα Τζένη Αργυρίου, επιστρέφει στην πόλη μας για ένα ανατρεπτικό εργαστήρι που επικεντρώνεται στην ψυχολογική διάσταση της μουσικής και τον αντίκτυπο στη σωματική κίνηση. Το εργαστήριο εστιάζει στις 'διαδικασίες' που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για την δημιουργία μίας παραστατικής δράσης, (παράστασης χορού, μουσικής ή θεάτρου, περφόρμανς).
Με κοινό άξονα μία κοινή θεματική, οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν να φτιάξουν σύντομες δημιουργίες, σε χώρο που θα επιλέξουν εντός κτιρίου (Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ή Σχολή Πυθαγόρα) ή και εκτός κτιρίου στην γειτονιά του Αγίου Ιωάννη. Θα εξερευνήσουμε εργαλεία/εναύσματα (μία μουσική, μία φωτογραφία, ένα κείμενο, μία σωματική κατάσταση κ.α) αλλά και ερωτήματα που πυροδοτούν τη δημιουργική και δραματουργική διαδικασία.
Για την πραγματοποίηση της κάθε ιδέας οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα συνεργαστούν μεταξύ τους. Στο τέλος του εργαστηρίου θα γίνει καταγραφή των δράσεων και παρουσίαση της δουλειάς του εργαστηρίου.
 

Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: Δημοτικό Ωδείο Καβάλας τηλ 2510222119 και email info@dok.gr, Υπεύθυνη Γραμματείας Φεστιβάλ Παπαϊωάννου Παπαδοπούλου Άννα Μαρία κιν. 6937193422  
 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μετά την περσινή ενθουσιώδη ανταπόκριση των Καβαλιωτών, το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου διοργανώνει εργαστήρια που συνδέουν τη μουσική με τις παραστατικές τέχνες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για τη συμμετοχή στα εργαστήρια δεν είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις μουσικής ή χορού. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, απολαμβάνοντας παράλληλα τη χαρά της συλλογικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα εξής:

Παιδικό μουσικό-θεατρικό εργαστήρι για παιδιά 7-12 ετών
Από 3 έως 8 Σεπτέμβρη, 10.00-13.30/ Δημοτικό Ωδείο Καβάλας
Οι Άγγελοι των Κοχυλιών
Διδασκαλία, προσαρμογή κειμένων: Δρ. Δήμητρα Παπασταύρου

Μετά την επιτυχία της περασμένης χρονιάς, το παιδικό μουσικό-θεατρικό εργαστήρι, μυεί και πάλι στα παιδιά από 7-12 ετών, την ολιστικότητα των τεχνών και τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας. Μουσική, λόγος και κίνηση σε μια παράσταση!
Στις πέντε μέρες του εργαστηρίου τα παιδιά με τη βοήθεια των έμπειρων υπευθύνων, με προεξάρχουσα τη Δήμητρα Παπασταύρου, θα φτιάξουν μια μικρή παράσταση επάνω στις ιστορίες του βιβλίου της Φωτεινής Φραγκούλη «Οι Άγγελοι των Κοχυλιών» (εκδ. Πατάκη), η οποία θα παρουσιαστεί στις 8 Σεπτέμβρη. Τα εργαστήρια θα είναι τρίωρα με διάλειμμα (10.00-13.30). Η παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν προϋποθέτει εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ.
 

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: Δημοτικό Ωδείο Καβάλας τηλ 2510222119 και email info@dok.gr, Υπεύθυνη Γραμματείας Φεστιβάλ Παπαϊωάννου Παπαδοπούλου Άννα Μαρία κιν. 6937193422  
 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2016 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ