Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μαθητή

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Καλωσήρθατε...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Καβάλας. Πρωταρχική αποστολή του Δ.Ω.Κ. είναι η υποδειγματική μουσική διαπαιδαγώγηση μαζί με τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και επιμόρφωση των μαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Ταυτόχρονα, το Ωδείο συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη του Ωδείου, πρώην μαθητές του οι οποίοι διαγράφουν επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. περισσότερα

 

Νέα - Ανακοινώσεις
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.), Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994
2) τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρο 223, παρ. 5)
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980,233 & 240 του Ν. 3463/06
4) τις διατάξεις του Β.Δ. της 11ης Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 229.Α)
5) τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7.Α)
6) τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 8 του Ν. 4325/2015
7) τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 13 του Ν. 3207/2003
8) Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την περίοδο 2018 – 2019
9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3449/5-2-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
10) την υπ’ αριθ. 16/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
11) την υπ’ αριθ. πρωτ. 3707/05-03-2018 εισηγητική έκθεση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018 στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» με την μορφή αντιτίμου.
12)Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20914/16-5-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την «έγκριση απασχόλησης 52 ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΔΩΚ».
13) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22650/23-05-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)
14) Το υπ’ αριθ. 388/18-7-2018 έγγραφο του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.
15) την υπ’ αριθ. πρωτ. 13833/ 31-07-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το ΔΩΚ
16) την υπ’ αριθ. 73/14-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού πενήντα δύο (52) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα.....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2018-2019  PDF - 1,15 MB

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2018-2019  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Άνδρες) 2018-2019  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Γυναίκες) 2018-2019  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση 2018-2019  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2018-2019  PDF - 1,15 MB

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι υποψήφιοι ταυτόχρονα με την αίτηση τους δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Σάββατο από 8:30 έως 14:30.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του ΔΩΚ Ελένη Καλώτη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος Θεοπίστη Στεφανίδου ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.


ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ 17-07-1980), που ορίστηκε με τηναρ. 13833/ 31-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανάλογα με την διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με την ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου (εντός έξι [6] ημερών από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80) από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την αρ. 13833/ 31-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία (1) τοπική εφημερίδα, όπως ορίζει το ΠΔ 524/1980.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας και στην ιστοσελίδα του ΔΩΚ: www.dok.gr
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
Θεόδωρος Τζατζάρης

 

Το ΔΩΚ έκλεισε 80 χρόνια προσφοράς και συνεχίζει: Έναρξη Σχολικού Έτους 2018-19

Πατώντας πλέον στα… 81, το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ανοίγει τις πύλες του με νεανικό σφρίγος και δυναμισμό για να καλωσορίσει παλιούς και νέους μαθητές στη νέα σχολική χρονιά, 2018-19. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει με γοργούς ρυθμούς από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί το κανονικό διευρυμένο ωράριο ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι. Για πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφθείτε μας (Βενιζέλου 67, απέναντι από το 12ο Δημοτικό Σχολείο) ή επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Τηλ: 2510.222119 | Φαξ: 2510.221963 | E-mail: odeio@kavala.gov.gr

Τα ατομικά και ομαδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Τότε θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επαναληπτικών και κατατακτήριων εξετάσεων. Προσοχή: ειδικά όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Κατατακτήριες Εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία (κυρία Στεφανίδου) το αργότερο έως τις 17/9 στις 12 το μεσημέρι.

Πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους κάθε ηλικίας ότι στο ΔΩΚ λειτουργούν οι εξής Σχολές: Σχολή Ενόργανης Μουσικής, με τα Τμήματα Πληκτών (Πιάνο, Ακορντεόν, Αρμόνιο), Εγχόρδων (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο), Πνευστών (Φλογέρα, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Σαξόφωνο), Κρουστών (Κλασικών & Μοντέρνων), Κλασικής Κιθάρας – Σχολή Μονωδίας-Φωνητικής (Όπερα & Έντεχνο Ελληνικό ή Ξένο Ρεπερτόριο), Σχολή Σύνθεσης & Ανώτερων Θεωρητικών (Σύνθεση, Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή, Ενοργάνωση), Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, και Σχολή Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής – Μπουζούκι, Τζουράς, Ταμπουράς, Ούτι, Λαούτο κ.ά.

Λειτουργούν επίσης τα Τμήματα Σύγχρονης Μουσικής (Ηλεκτρική Κιθάρα & Ηλεκτρικό Μπάσο), Προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο – για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ, και Μουσικής Προπαιδείας – για παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας, 4-7 ετών.

Οι μαθητές συμμετέχουν στις Χορωδίες (Παιδική & Μεικτή) και στα εξής Οργανικά Σύνολα: Ορχήστρα Δωματίου, Ορχήστρα Συμφωνικού Ροκ, Ακορντεονάτα, Εργαστήρι Ροκ, Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής, Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής.

Με γνώμονα την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σπουδών, οι διδάσκοντες του ΔΩΚ επιλέγονται από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή βάσει αυστηρών κριτηρίων, έπειτα από δημόσια προκήρυξη που προσελκύει υποψηφίους από ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Αν και το ίδρυμα στελεχώνεται από επίλεκτο και πολύπειρο καλλιτεχνικό προσωπικό, όλα τα προγράμματα σπουδών του ΔΩΚ – είτε επαγγελματικής είτε ερασιτεχνικής κατεύθυνσης – προσφέρονται σε πολύ οικονομικές τιμές. Επιπλέον εκπτώσεις ισχύουν για μαθητές που παρακολουθούν 2 ειδικά μαθήματα και για οικογένειες με 2 παιδιά που φοιτούν στο ωδείο. Τέλος, παρέχονται γενναίες εκπτώσεις έως και 50% στα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που επιθυμούν να γευτούν τη χαρά της μουσικής.

Φέτος λειτουργεί για έβδομη συνεχή χρονιά το Παράρτημα του ΔΩΚ στις Κρηνίδες, στους χώρους του πρώην Δημαρχείου (πάνω από το ΚΕΠ Κρηνίδων). Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων σε κάποιο όργανο (κλασικό, ηλεκτρικό ή λαϊκό-παραδοσιακό), ενώ παράλληλα λειτουργούν τμήματα Μουσικής Προπαιδείας καθώς και όλα τα απαραίτητα θεωρητικά μαθήματα. Προσοχή: Η προσφορά των διδακτικών αντικειμένων σε ορισμένα όργανα θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση. Οι ενδιαφερόμενοι από τις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθημερινά στο ΚΕΠ Κρηνίδων (ισόγειο του πρώην Δημαρχείου, λειτουργεί και απογευματινές ώρες). Εκεί θα καταθέσουν μία Αίτηση Εγγραφής, την οποία θα επεξεργαστούμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για μία προσωπική συνάντηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου.

Είναι γνωστό ότι την περσινή χρονιά οι μαθητές μας κέρδισαν πολλές και υψηλές διακρίσεις σε πανελλαδικούς και διεθνείς διαγωνισμούς – χωρίς να παραλείπουμε τις πρόσφατες επιτυχίες των εισαχθέντων μαθητών μας στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Δεσμευόμαστε λοιπόν και φέτος ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών και να διατηρηθεί το άριστο προφίλ του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας – ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που πλέον έχει κερδίσει επάξια θέση ανάμεσα στα κορυφαία ωδεία της χώρας!

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να συγχαρούμε τον τελειόφοιτο κιθαριστή μας Θάνο Τζανετάκη (μαθητή του Φώτη Κουτσοθόδωρου), ο οποίος τον Ιούνιο είχε προκριθεί από την Ελλάδα στον Διαγωνισμό της Eurovision για Νέους Σολίστ. Οι ημιτελικοί διεξήχθησαν τον Αύγουστο στο Εδιμβούργο, όπου οι 18 ταλαντούχοι εκπρόσωποι ισάριθμων χωρών της Ευρώπης μοιράστηκαν σε 3 ομάδες των 6 ατόμων και παρουσίασαν το πρόγραμμά τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή επέλεξε από τους 18 τους 6 φιναλίστ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στον τελικό. Αν και ο μαθητής μας δεν ευτύχησε να βρεθεί ανάμεσά τους, η παρουσία του Θάνου ήταν πολύ αξιοπρεπής και απέσπασε θετικά σχόλια. Συγχαρητήρια στον ίδιο, στους γονείς και στον καθηγητή του για την προσπάθεια, κι ευχόμαστε η εμφάνισή του να αποτελέσει παράδειγμα για τους συμμαθητές του – και όχι μόνον!

Καλούμε τους Φίλους του Δ.Ω.Κ. να επισκέπτεστε για πληροφορίες την ιστοσελίδα μας (www.dok.gr), απ’ όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ποικίλες εκδηλώσεις μας στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με ένα απλό μήνυμα-αίτημα έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στη λίστα E-mail που διατηρούμε, ώστε να λαμβάνετε εγκαίρως αποκλειστική ενημέρωση για τη μουσική ζωή του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (η ανωνυμία σας είναι διασφαλισμένη, αφού η διεύθυνσή σας παραμένει αθέατη για τους υπόλοιπους παραλήπτες των ενημερωτικών email).

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και ευχόμαστε ολόψυχα μία ομαλή & δημιουργική σχολική χρονιά!
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

Θεόδωρος Τζατζάρης                               Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος


 

 

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2017 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ