Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μαθητή

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Καλωσήρθατε...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Καβάλας. Πρωταρχική αποστολή του Δ.Ω.Κ. είναι η υποδειγματική μουσική διαπαιδαγώγηση μαζί με τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και επιμόρφωση των μαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Ταυτόχρονα, το Ωδείο συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη του Ωδείου, πρώην μαθητές του οι οποίοι διαγράφουν επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. περισσότερα

 

Νέα - Ανακοινώσεις
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22230/30-06-2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 67ΡΔ465ΧΘ7-ΩΙΥ) και λαμβάνοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97
2) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του Ν. 3812/2009
3) τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007)
4)τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, 233 & 240 του Ν. 3463/06, 48 του Ν. 4325/2015
5) την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3948/06-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
6) το υπ’ αριθ. πρωτ. 18592/4-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
7)την υπ’ αριθ. πρωτ. 14347/31-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
8) την υπ’ αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
9) την υπ’ αριθ. 35/4-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

Προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Άνδρες) 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Γυναίκες) 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες έντυπο της προκήρυξης πρόσληψης με τα συνοδευτικά έντυπα (αίτηση και δηλώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dok.gr του Δ.Ω.Κ ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία του Δ.Ω.Κ (Διεύθυνση: Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Τετάρτη 6.9.2017 έως Παρασκευή 15.9.2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, ειδάλλως θα πρέπει να εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο με νόμιμο τρόπο. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 15:00. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων, στη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα, υπόψη Γραμματείας (τηλ: 2510.222119).

Για την παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται υπεύθυνη η υπάλληλος του Δήμου Καβάλας που ασκεί χρέη γραμματέα του Νομικού Προσώπου, Καλώτη Ελένη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος κ. Στεφανίδου Θεοπίστη ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14347/31-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει την Πέμπτη 21.9.2017 στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για τη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει τηλεφωνικώς την ημέρα συνεδρίασής της όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το αργότερο εντός πενθημέρου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον της επιτροπής επιλογής προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Τέλος, ο αριθμός των προσληφθέντων δύναται να είναι μικρότερος από τις προκηρυχθείσες θέσεις, αφού οι επιτυχόντες θα προσληφθούν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Βενιζέλου 67, και στην ιστοσελίδα του Ωδείου:  www.dok.gr
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
Περικλής Τελίδης

 

«80η χρονιά λειτουργίας του ΔΩΚ:
Λήξη «Μουσικού Καλοκαιριού 2017» - Έναρξη Σχολικού Έτους 2017-18
»

Το «Μουσικό Καλοκαίρι 2017» κορυφώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη 30/8 με την μεγάλη Συναυλία Συμφωνικής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στο Φρούριο Καβάλας. Εκεί, ενώπιον εκατοντάδων μουσικόφιλων, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών συνέπραξε με τον διακεκριμένο βιολονίστα και επισκέπτη καθηγητή του ΔΩΚ Γιάννη Κορμπέτη, υπό τη διεύθυνση του κορυφαίου Έλληνα αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή. Εκτός από το 3ο Κοντσέρτο για Βιολί & Ορχήστρα του Γάλλου συνθέτη Καμίγ Σεν-Σανς και την 2η Ουγγρική Ραψωδία του Φραντς Λιστ (σε μεταγραφή για ορχήστρα), το πρόγραμμα περιλάμβανε το μνημειώδες έργο Βασίλης ο Αρβανίτης του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εκτός Αθηνών – και μάλιστα στην γενέτειρα του Καβαλιώτη μουσουργού. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρίπτυχο των φετινών μουσικών εκδηλώσεων που αποτέλεσαν συνδιοργάνωση του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.

Η Διοίκηση και η Διεύθυνση του ΔΩΚ ευχαριστούν από καρδιάς την κυρία Δήμαρχο, Δήμητρα Τσανάκα, για την απόλυτη εμπιστοσύνη και καθολική στήριξή της στο εγχείρημα αυτό. Ευχαριστούμε επίσης το διοικητικό προσωπικό του ΔΩΚ, καθώς και όλους τους προϊσταμένους και υπαλλήλους των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου που συνεργάστηκαν για την επιτυχή έκβαση των τριών συναυλιών. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στις κυρίες Άννα και Γκλόρια Μισσιριάν, οι οποίες διέθεσαν πρόθυμα το ξενοδοχείο ΙΜΑΡΕΤ για τη φιλοξενία μιας μαγικής μουσικής βραδιάς που θα μείνει αλησμόνητη. Άριστη συνεργασία υπήρξε με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, Γιάννη Κακάρα, τον οποίον ευχαριστούμε για τη διάθεση επιπλέον υλικού. Τέλος, απευθύνουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στο φιλόμουσο κοινό της πόλης και των γύρω περιοχών που τίμησε με την παρουσία και το χειροκρότημά του τους εκλεκτούς προσκεκλημένους καλλιτέχνες. Αποτιμούμε την προσφορά τους ως αξιοσημείωτη και πολύτιμη για τον πολιτισμό της Καβάλας.

Όταν κλείνει ένας κύκλος, συνήθως ανοίγει ένας νέος. Έτσι, το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ανοίγει τις πύλες του και καλωσορίζει παλιούς και νέους μαθητές στη νέα σχολική χρονιά, 2017-18. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), ενώ από τις 11/9 το ωράριο θα είναι συνεχόμενο: Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-21:00. Για πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφθείτε μας (Βενιζέλου 67, απέναντι από το 12ο Δημοτικό Σχολείο) ή επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Τηλ: 2510.222119 | Φαξ: 2510.221963 | E-mail: info@dok.gr ή odeio@kavala.gov.gr

Τα ατομικά και ομαδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επαναληπτικών και κατατακτήριων εξετάσεων. Προσοχή: όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτές, πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στη Γραμματεία το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους κάθε ηλικίας ότι στο ΔΩΚ λειτουργούν οι Σχολές:
Ενόργανης Μουσικής, με τα εξής Τμήματα:
o Πληκτών (Πιάνο, Ακορντεόν, Αρμόνιο)
o Εγχόρδων (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο)
o Πνευστών (Φλογέρα, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Σαξόφωνο)
o Κλασικών & Μοντέρνων Κρουστών
o Νυκτών (Κλασική Κιθάρα)
• Μονωδίας-Φωνητικής (Όπερα & Έντεχνο Ελληνικό ή Ξένο Ρεπερτόριο)
• Σύνθεσης & Ανώτερων Θεωρητικών (Σύνθεση, Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή, Ενοργάνωση)
• Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
• Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής – Μπουζούκι, Τζουράς, Ταμπουράς, Ούτι, Λαούτο


Υπάρχουν επίσης τα Τμήματα:
Σύγχρονης Μουσικής (Ηλεκτρική Κιθάρα & Ηλεκτρικό Μπάσο)
• Προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο – για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ
• Μουσικής Προπαιδείας – για παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας, 4-7 ετών


Οι μαθητές συμμετέχουν στις Χορωδίες (Παιδική & Μεικτή) και στα Οργανικά Σύνολα:
Ορχήστρα Δωματίου
• Ορχήστρα Συμφωνικού Ροκ
• Ακορντεονάτα
• Εργαστήρι Ροκ
• Ορχήστρα Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής

Με γνώμονα την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σπουδών, οι διδάσκοντες του ΔΩΚ επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή βάσει αυστηρών κριτηρίων, έπειτα από δημόσια προκήρυξη που προσελκύει υποψηφίους από ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Αν και στελεχώνεται από επίλεκτο και πολύπειρο καλλιτεχνικό προσωπικό, όλα τα προγράμματα σπουδών του ΔΩΚ – είτε επαγγελματικής είτε ερασιτεχνικής κατεύθυνσης – προσφέρονται σε πολύ οικονομικές τιμές. Επιπλέον εκπτώσεις ισχύουν για μαθητές που παρακολουθούν 2 ειδικά μαθήματα και για οικογένειες με 2 παιδιά που φοιτούν στο ωδείο. Τέλος, παρέχονται γενναίες εκπτώσεις έως και 50% στα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που επιθυμούν να γευτούν τη χαρά της μουσικής.

Φέτος λειτουργεί για έκτη συνεχή χρονιά το Παράρτημα του ΔΩΚ στις Κρηνίδες, στους ανακαινισμένους χώρους του πρώην Δημαρχείου. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων σε κάποιο όργανο (κλασικό, ηλεκτρικό ή λαϊκό-παραδοσιακό), ενώ παράλληλα λειτουργούν τμήματα Μουσικής Προπαιδείας καθώς και όλα τα απαραίτητα θεωρητικά μαθήματα. (Η προσφορά των διδακτικών αντικειμένων σε ορισμένα όργανα θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση.) Οι ενδιαφερόμενοι από τις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθημερινά στο ΚΕΠ Κρηνίδων (ισόγειο του πρώην Δημαρχείου, λειτουργεί και απογευματινές ώρες). Εκεί θα καταθέσουν μία Αίτηση Εγγραφής, την οποία θα επεξεργαστούμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για μία προσωπική συνάντηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου.

Με δεδομένο ότι η περσινή χρονιά επιφύλαξε πολλές και υψηλές διακρίσεις για αρκετούς μαθητές του Ωδείου μας σε πανελλαδικούς και διεθνείς διαγωνισμούς – χωρίς βεβαίως να παραλείπουμε τις πρόσφατες επιτυχίες των εισαχθέντων μαθητών μας στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων – δεσμευόμαστε και φέτος ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών και να διατηρηθεί το άριστο προφίλ του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας – ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που πλέον έχει κερδίσει επάξια θέση ανάμεσα στα κορυφαία ωδεία της χώρας και φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια λειτουργίας!

Καλούμε εσάς, τους Φίλους του Δ.Ω.Κ., να επισκέπτεστε για πληροφορίες την ιστοσελίδα μας (www.dok.gr) απ’ όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ποικίλες εκδηλώσεις μας στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με ένα απλό μήνυμα-αίτημα έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στη λίστα E-mail που διατηρούμε, ώστε να λαμβάνετε εγκαίρως αποκλειστική ενημέρωση για τη μουσική ζωή του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (η ανωνυμία σας είναι διασφαλισμένη, αφού η διεύθυνσή σας παραμένει αθέατη για τους υπόλοιπους παραλήπτες των ενημερωτικών email).

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και ευχόμαστε ολόψυχα μία ομαλή & δημιουργική σχολική χρονιά!

 Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

Περικλής Τελίδης                                      Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος

 

 

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2017 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ