Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μαθητή

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Καλωσήρθατε...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Καβάλας. Πρωταρχική αποστολή του Δ.Ω.Κ. είναι η υποδειγματική μουσική διαπαιδαγώγηση μαζί με τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και επιμόρφωση των μαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Ταυτόχρονα, το Ωδείο συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη του Ωδείου, πρώην μαθητές του οι οποίοι διαγράφουν επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. περισσότερα

 

Νέα - Ανακοινώσεις
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΩΚ 2021

Ε Σ Ο Δ Α :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 510.291,28
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 202,40
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 166.300,00 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 21.000,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 697.793,68

Ε Ξ Ο Δ Α :
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 490.818,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:  0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 204.490,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.485,15 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 697.793,68

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.                      

          Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.),

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Β.Δ. της 11ης Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 229.Α)
2) τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7.Α)
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980,
4) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994
5) τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 13 του Ν. 3207/2003
6) 233 & 240 του Ν. 3463/2006
7) τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρο 223, παρ. 5)
8) τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 8 του Ν. 4325/2015
9) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΔΑ : Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π).
10) την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ (ΑΔΑ: 6ΨΗΙΟΚΦΞ-ΖΔ0).
11) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 104/11-3-2020 βεβαίωση του Προέδρου του ΔΩΚ.
12) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 33079/28-05-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με
την «έγκριση απασχόλησης 57 ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού με
σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΔΩΚ» (ΑΔΑ: ΩΤ3946ΜΤΛ6-Ν4Η).
13) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 33643/01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με
την έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (με αντίτιμο)
14) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25449/03-0600-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περί έγκρισης
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)
15) την υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
16) Την υπ’ αριθ. 343/26-8-2020 Προκήρυξη του Δ.Ω.Κ.
17) Το από 12-09-2020 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
18) την υπ’ αριθ. 44/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2020-2021  PDF - 1,15 MB

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2020-2021  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Άνδρες) PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Γυναίκες) PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ PDF - 1,15 MBΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι υποψήφιοι ταυτόχρονα με την αίτηση τους δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 14:30. Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του ΔΩΚ Ελένη Καλώτη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.


ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ 17-07-1980), ανάλογα με την διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με την ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου (εντός έξι [6] ημερών από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80) από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 524/80. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία (1) τοπική εφημερίδα, όπως ορίζει το ΠΔ 524/1980.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας και στην ιστοσελίδα του ΔΩΚ: www.dok.gr
 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
 

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ

 

Εγγραφή στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής αν είναι η 1η χρονιά φοίτησης στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας
ή επανεγγραφής των παιδιών σας αν ήταν εγγεγραμμένα την προηγούμενη χρονιά. Μπορείτε να κάνετε κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας με αιτιολογία το όνομά σας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 5501 7224 6000 524610 02 20404    -    ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR 8401 605660 0000000 84692352

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NEOY ΜΑΘΗΤΗ_ΔΩΚ  PDF - 1,15 MB

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ_ΔΩΚ  PDF - 1,15 MB

Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

   Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   Φώτης Κουτσοθόδωρος                

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.),

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Β.Δ. της 11ης Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 229.Α)
2) τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7.Α)
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980,
4) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994
5) τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 13 του Ν. 3207/2003
6) 233 & 240 του Ν. 3463/2006
7) τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρο 223, παρ. 5)
8) τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 8 του Ν. 4325/2015
9) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΔΑ : Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π).
10) την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ (ΑΔΑ: 6ΨΗΙΟΚΦΞ-ΖΔ0).
11) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 104/11-3-2020 βεβαίωση του Προέδρου του ΔΩΚ.
12) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 33079/28-05-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την «έγκριση απασχόλησης 57 ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΔΩΚ» (ΑΔΑ: ΩΤ3946ΜΤΛ6-Ν4Η).
13) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 33643/01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)
14) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25449/03-0600-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)
15) την υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους, συνολικού αριθμού πενήντα επτά (57) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης: .....


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2020-2021  PDF - 1,15 MB

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2020-2021  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Άνδρες) PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Γυναίκες) PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ PDF - 1,15 MBΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Παρασκευή 28 Αυγούστου έως Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι υποψήφιοι ταυτόχρονα με την αίτηση τους δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που κατατίθενται αυτοπροσώπως παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως 14:30.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται η υπάλληλος του ΔΩΚ Ελένη Καλώτη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ 17-07-1980), ανάλογα με την διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με την ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων. Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (εντός έξι [6] ημερών από τη λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 524/80) από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 524/80. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία (1) τοπική εφημερίδα, όπως ορίζει το ΠΔ 524/1980.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας και στην ιστοσελίδα του ΔΩΚ: www.dok.gr
 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
 

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ

 

ΜΑΙΟΣ 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας συγχαίρει την απόφοιτο του στο βιολοντσέλο Σταματία Σγουροπούλου, η οποία έγινε δεκτή στο LUCA School of Arts στο Βέλγιο, για μεταπτυχιακές σπουδές στο βιολοντσέλο, κατόπιν ακρόασης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω Κορωνοιού. Θα συνεχίσει τις σπουδές της κοντά στον Geert De Bierve, καθηγητή βιολοντσέλου της ακαδημίας.
 

Η Σταματία ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Δημοτικό ωδείο Καβάλας τον Ιούνιο του 2018 με καθηγητή τον κύριο Χρήστο Κόζαλη αριστεύοντας στις διπλωματικές της εξετάσεις. Επίσης είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και της ειδίκευσης βιολοντσέλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Πάτρα.
Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία, η οποία έρχεται να προστεθεί σε σειρά επιτυχιών των μαθητών και αποφοίτων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας.


Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

   Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   Φώτης Κουτσοθόδωρος                

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΔΩΚ 2020

Ε Σ Ο Δ Α :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 395.902,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 500,00
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 199.500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 25.947,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 621.849,40

Ε Ξ Ο Δ Α :
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 349.668,78
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 269.390,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.790,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 621.849,40

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.                      

          Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την μεγάλη επιτυχία με που είχε η συμμετοχή της Τάξης Σύγχρονου Τραγουδιού του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας της καθηγήτριας Σύλβια Γκότσεβα το Καλοκαίρι του 2019 στο ART Festival Trixie – Albena, Bulgaria με την Πρώτη θέση στην Κατηγορία Pop-Rock-Jazz singer που κέρδισε η μαθήτρια του Δ.Ω.Κ. Σταυρούλα Καραβοκύρη οι διοργανωτές του φεστιβάλ Art center Stringendo - Sofia, Bulgaria απεύθυναν τιμητική πρόσκληση προς το Δημοτικό Ωδείο για φιλική συμμετόχη των μαθητών της τάξης της κ. Σύλβια Γκότσεβα στη Συναυλία που διοργανώνει η Art center Stringendo στην αίθουσα “Studio 5” του Εθνικού Κέντρου Πολιτισμούτης Σόφιας, Βουλγαρίας στης 16 Φεβρουαρίου 2020 από τις 14:00 η ώρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις επιτυχίες και την προόδου των μαθητών μας και των καθηγητών μας και επευφημούμε κάθε προσπάθεια εξέλιξής και διεθνής αναγνώρισης των μελών μας.
 


Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

   Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   Φώτης Κουτσοθόδωρος                

 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00, στην Αίθουσα «Γ.Α. Παπαιωάννου», το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας παρουσιάζει ένα ξεχωριστό Ρεσιτάλ πιάνου του καθηγητή του Κωνσταντίνου Τσαφή.
O Kωνσταντίνος Τσαφής, είναι διπλωματούχος καθηγητής του πιάνου και απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πιάνου με τους: Anna Brabucka και Τώνη Σακελλάριο. Μαθήτευσε πιάνο και μουσική δωματίου στην τάξη της Μαρίας Κωλέττη. Έχει συμμετάσχει ως πιανίστας σε συναυλίες με σύνολα του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχει παίξει σε πρώτες εκτελέσεις έργα ελλήνων συνθετών για πιάνο και μουσικής δωματίου συνεργαζόμενος πάντοτε με τους συνθέτες και συμμετείχε ως πιανίστας σε παραστάσεις μουσικού θεάτρου.


Ως συνθέτης μαθήτευσε στην τάξη του καθηγητή Luc Van Hove λαμβάνοντας Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στη Σύνθεση (2012-2015) Luca School of Arts, Lemmens Institute, Λουβέν (Βέλγιο). Έχει συνθέσει έργα για σόλο όργανα, μουσική δωματίου, τραγούδια και ορχήστρα, τα οποία παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα και στο Βελγιο από διεθνώς αναγνωρισμένους ερμηνευτές όπως οι Glenn Van Looy, Geert Callaert, Ivan Meylemans. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ ως πιανίστας, συνθέτης και αυτοσχεδιαστής.
Ο καθηγητής του ΔΩΚ θα ερμηνεύσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει έργα του τζαζ πιανίστα και συνθέτη Chick Corea καθώς επίσης, σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση, το έργο «Διάθλασις» του πολυτάλαντου συνθέτη Θεόδωρου Μιρισκλάβου. Τα ¨20 Παιδικά Κομμάτια¨ είναι μια σειρά από μικρά κομμάτια που συνέθεσε το 1984 ο Chick Corea. Όπως ο ίδιος ο συνθέτης λέει στην στην εισαγωγή της έκδοσης των έργων: ...δημιουργήθηκαν για να μεταμορφώσουν την απλότητα σε ομορφιά, έτσι όπως υπάρχει στο πνεύμα και την ψυχή ενός παιδιού. Στο έργο ¨Διάθλασις¨ του Θεόδωρου Μιρισκλάβου, μέσα από μία συνθετικά απλοϊκή και ευφάνταστη διάσταση, ξεδιπλώνονται εικόνες πού συμβάλουν σέ μία διαθλασμένη πρόσληψη τής πραγματικότητας. Η ατομική και η κοινή εμπειρία, ορίζουν αυτό που τα συναισθήματα και οι αισθήσεις αντιλαμβάνονται ως πραγματικότητα. Τό πραγματικό δεν είναι αναπαράσταση και επειδή οι άνθρωποι θέλουν αδιάκοπα νά το ερμηνεύουν με λέξεις γι’ αυτό υπάρχουν και οι τέχνες.

Ο ακροατής, ο ερμηνευτής αλλά και σπουδαστής, μέσα από μία φαινομενικά απλοϊκή συνθετική άποψη, είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τήν δική τους διαθλασμένη πραγματικότητα. Αυτή άλλωστε δεν είναι και η έννοια της ελευθερίας, στην διαδικασία της μάθησης?
H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό!


Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

   Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   Φώτης Κουτσοθόδωρος                

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΒΡΑΔΙΑ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας στις 20 Ιανουαρίου 2020, Αίθουσα "Γιάννη Α. Παπαιωάννου" στις 20:30
Η είσοδος ανοιχτή στο κοινό.

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

   Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   Φώτης Κουτσοθόδωρος                

 

JAZZ MEETING ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας
Στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας, του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών και των τμημάτων Τζαζ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του FridhemsFolkhögskola Σουηδίας, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ένα διήμερο γνωριμίας με φοιτητές και καθηγητές της Τζαζ από Σουηδία και Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019, συναντήθηκαν και εργάστηκαν στην Καβάλα και στο Δημοτικό Ωδείο της Καβάλας δύο ομάδες αποτελούμενες η κάθε μία από έξι φοιτητές από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών AndersVestergård, υποδιευθυντή στο FridhemsFolkhögskola, τον Δήμο Δημητριάδη, αναπληρωτή καθηγητή, ο οποίος διευθύνει το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Τζαζ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιοκαθώς και τον Ελληνοσουηδό κιθαρίστα και μουσικοσυνθέτη AndreaHourdakis,εργάστηκαν με στόχο την αλληλεπίδραση και τη πολιτιστική και γνωστική ανταλλαγή μεταξύ Σουηδών και Ελλήνων φοιτητών και καθηγητών.

Εκτός της ευκαιρίας που δόθηκε στους φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους, να εκφραστούν μουσικά, να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν ιδέες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον Μανώλη Παργεντάκη και τους συνεργάτες του σε μια παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στο Σουηδικό Σπίτι με θέμα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της Ελλάδας και της Ανατολής.

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου προσφέρθηκαν εργαστήρια από τους καθηγητές AndersVestergård και Δήμο Δημητριάδη προς τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου της Καβάλας και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου έκλεισε το πρόγραμμα με τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές της τζαζ και τους καθηγητές τους στην κατάμεστη αίθουσα Γιάννη Α. Παπαϊωάννου του Δημοτικού Ωδείου της Καβάλας.
 

                    

Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

   Χαρπαντίδης Κοσμάς                                   Φώτης Κουτσοθόδωρος                

 

 

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2020 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ