Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής Μαθητή

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Καλωσήρθατε...

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ.) είναι ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια ωδεία της ελληνικής περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Καβάλας. Πρωταρχική αποστολή του Δ.Ω.Κ. είναι η υποδειγματική μουσική διαπαιδαγώγηση μαζί με τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και επιμόρφωση των μαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Ταυτόχρονα, το Ωδείο συμβάλλει διαρκώς στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη του Ωδείου, πρώην μαθητές του οι οποίοι διαγράφουν επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. περισσότερα

 

Νέα - Ανακοινώσεις
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Δ.Ω.Κ.), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22230/30-06-2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ 67ΡΔ465ΧΘ7-ΩΙΥ) και λαμβάνοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97
2) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του Ν. 3812/2009
3) τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007)
4)τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, 233 & 240 του Ν. 3463/06, 48 του Ν. 4325/2015
5) την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3948/06-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
6) το υπ’ αριθ. πρωτ. 18592/4-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
7)την υπ’ αριθ. πρωτ. 14347/31-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
8) την υπ’ αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
9) την υπ’ αριθ. 35/4-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
10) την υπ’ αριθ. 52/17-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

Επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού – και συγκεκριμένα ενός (1) Διδάσκοντα TΕ Κλασικών Κρουστών, στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.....

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Άνδρες) 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ (Γυναίκες) 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 - ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση 2017-2018  PDF - 1,15 MB

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες έντυπο της προκήρυξης πρόσληψης με τα συνοδευτικά έντυπα (αίτηση και δηλώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dok.gr του Δ.Ω.Κ ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία του Δ.Ω.Κ (Διεύθυνση: Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας – συγκεκριμένα από Τετάρτη 18.10.2017 έως Παρασκευή 27.10.2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, ειδάλλως θα πρέπει να εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο με νόμιμο τρόπο. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 15:00. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων, στη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα, υπόψη Γραμματείας (τηλ: 2510.222119).

Για την παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται υπεύθυνη η υπάλληλος του Δήμου Καβάλας που ασκεί χρέη γραμματέα του Νομικού Προσώπου, Καλώτη Ελένη, η οποία μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλεί την σχετική αίτηση και θα καταχωρεί αυτήν σε ειδικό πίνακα. Σε περίπτωση απουσίας της, θα την αναπληρώνει η υπάλληλος κ. Στεφανίδου Θεοπίστη ή άλλη εντεταλμένη υπάλληλος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από ειδική Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14347/31-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει την Πέμπτη 2.11.2017 στο Δημοτικό Ωδείο Καβάλας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για τη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα καλέσει τηλεφωνικώς την ημέρα συνεδρίασής της όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε συνέντευξη ή/και πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το αργότερο εντός πενθημέρου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον της επιτροπής επιλογής προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Τέλος, ο αριθμός των προσληφθέντων δύναται να είναι μικρότερος από τις προκηρυχθείσες θέσεις, αφού οι επιτυχόντες θα προσληφθούν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980.
2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, Βενιζέλου 67, και στην ιστοσελίδα του Ωδείου:  www.dok.gr
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.
Περικλής Τελίδης

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΔΩΚ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΙΘΑΡΑΣ

Μία νέα διάκριση μαθητή του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας έρχεται να δώσει ιδιαίτερη χαρά στην Οικογένεια του Δ.Ω.Κ. και να μας κάνει υπερήφανους. Συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Μανωλούδης, αριστούχος μαθητής κιθάρας του καθηγητή μας Φώτη Κουτσοθόδωρου, κατατάχθηκε στη 2η θέση και απέσπασε Ειδικό Βραβείο στον 3ο Διαγωνισμό Michele Pittaluga Junior, Premio Città di Alessandria, που διεξήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 50ου Συνεδρίου Κιθάρας της Alessandria στην Ιταλία.Η 2η θέση του Φίλιππου συνοδευόταν από χρηματικό βραβείο 200€ και μία χειροποίητη κιθάρα αξίας 2.000€ του Ιταλού κατασκευαστή Massimo Scaglione. Όπως δήλωσε η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, η διαφορά του μαθητή μας ήταν ελάχιστη από τον νικητή ήταν ελάχιστη, όπως δήλωσε η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ηλικίας 16 ετών κινέζος νικητής που ονομάζεται Tiange Wang, πέρυσι ήταν είχε κερδίσει και τον Διαγωνισμό του Guitar Foundation of America στις Η.Π.Α. – έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς κιθάρας παγκοσμίως. Εκτός της Κίνας και της Ελλάδας, τις υπόλοιπες θέσεις κατέλαβαν νεαροί κιθαριστές από την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Θερμά συγχαρητήρια στον μαθητή μας, στους γονείς και στον καθηγητή του για την επιτυχία αυτήν. Ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, με την ελπίδα ότι η πορεία και η πρόοδός του θα προσφέρουν ισχυρό κίνητρο σε όλη την Οικογένεια του Δημοτικού Ωδείου – και όχι μόνον.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

Περικλής Τελίδης                                      Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος

 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ - One hundred months, third of east Μια μικρή Οδύσσεια για σόλο κοντραμπάσο

Nick Tsiavos - κοντραμπάσο

"ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ" (πρώην Τζαμί Χαλίλ Μπέη, Παναγία), είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 21:00


Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 21:00, στην "ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ" (πρώην Τζαμί Χαλίλ Μπέη στην Παναγία), ο Δήμος και το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας παρουσιάζουν τον Ελληνοαυστραλό κοντραμπασίστα και συνθέτη Νικ Τσιάβο σε μία συναυλία με τίτλο One hundred months, third of east: Μια μικρή Οδύσσεια για σόλο κοντραμπάσο. Στην Καβάλα ολοκληρώνεται λοιπόν μία περιοδεία που συμπεριέλαβε 4 ακόμη πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Σέρρες.

Έχοντας ήδη παρουσιάσει έργα του στην Ελλάδα (2013 & 2016) και περιοδεύοντας με μεγάλη επιτυχία με το σύνολό του από την Αυστραλία, ο Τσιάβος επανέρχεται σόλο αυτή τη φορά, για να "οδηγήσει τον ακροατή σε μια ξέφρενη διαδρομή, εκεί όπου η κίνηση συμπαρασύρει την ακινησία, σε έναν κόσμο που τον χαρακτηρίζει η τρομακτική ωραιότητα και όπου η βαρβαρότητα μετουσιώνεται σε ευσπλαχνία και τρυφερότητα...". (ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Αυστραλία)Ο Νικ Τσιάβος έχει χαρακτηριστεί από τον αυστραλιανό μουσικό τύπο ως ένας αρχιτέκτονας του ήχου, και είναι στην πραγματικότητα "ένας από τους πιο αινιγματικούς μουσικούς της Αυστραλίας, που, ανατρέχοντας στην παράδοση του αρχαίου θείου άσματος, επιχειρεί με απόκοσμες αβανγκάρντ τεχνικές να δημιουργήσει μουσική που γοητεύει και συγκινεί...". (Limelight magazine, Αυστραλία)

Ζει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας από το 1959, χωρίς όμως να ξεχνά τις ελληνικές του καταβολές. Σπούδασε μουσική (κοντραμπάσο και σύνθεση) στο Victorian College of the Arts της Μελβούρνης, τεχνική κοντραμπάσου με τον Francois Rabbath και μεθοδολογία/φιλοσοφία αυτοσχεδιασμού με τον Barre Phillips στο Παρίσι.

Η μουσική δημιουργία του στέκεται στο κατώφλι που χωρίζει το αρχαίο από το σύγχρονο και ενώνει φαινομενικά ανόμοια μεταξύ τους θέματα δημιουργώντας ένα προσωπικό μουσικό λεξιλόγιο. Βυζαντινοί ύμνοι και μελίσματα από τον 6ο μ.Χ. αιώνα, σαμανικοί χοροί και αρχέγονοι ρυθμοί, διασταυρώνονται με τη σοβαρή/λόγια μουσική, τον μινιμαλισμό, τον αλεατορισμό, τη τζαζ και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό αλλά και τη ροκ μουσική. Συγχωνεύονται μέσα από την άναρχη δίνη του αυτοσχεδιασμού, σε μία "υπνωτική" σύνθεση ενός σύγχρονου προσωπικού και καθηλωτικού μινιμαλισμού αποσπώντας εγκωμιαστικές κριτικές σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του καλλιτέχνη: http:/www.nicktsiavos.net/

Η περιοδεία υλοποιείται με την υποστήριξη της Αυστραλιανής κυβέρνησης, του Αυστραλιανού Συμβουλίου για τις Τέχνες, και του Αρχείου Ελλήνων Μουσουργών Θωμά Ταμβάκου. (This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory body.)

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ Καβάλας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.                       Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δ.Ω.Κ.

Περικλής Τελίδης                                      Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ      |      ΩΔΕΙΟ     |      ΣΧΟΛΕΣ     |      GALLERY     |      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 © 2007 - 2017 Δ.Ω.Κ. | Με την Επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Δημιουργία & Φιλοξενία της Ιστοσελίδας   UNITEC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ