ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης….

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΚ 2021
ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ 2021 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ (Άνδρες)
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ (Γυναίκες)
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση