ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΩΚ 2022
Ε Σ Ο Δ Α :  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:

                                 417.797,32

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ:

500,00

ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

166.300,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

35.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

619.597,32

   
Ε Ξ Ο Δ Α:  
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ:

422.669,57

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:

0,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:

194.490,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

2.437,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

619.597,32