ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΩΚ 2023
Ε Σ Ο Δ Α :  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 461.651,86
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 500,00
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 15.000,00
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 155.700,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 20.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 652.851,86
   
Ε Ξ Ο Δ Α:  
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 467.131,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 1000,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 174.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 10.720,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 652.851,86
   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΩΚ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ