ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας για την κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους 2023-2024, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού δέκα επτά
(17) ατόμων για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες, για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά, ειδικά και επικουρικά προσόντα, και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης: ……

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΚ 2023
ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΚ 2023 – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ (Άνδρες)
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ (Γυναίκες)
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ Ν 1599 – ΔΩΚ Παράλληλη Απασχόληση