Εξετάσεις

α. Αφορούν:
• όσους προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα και επιθυμούν αυτή καθορίζεται από το Ωδείο σε ειδικό κανονισμό. να καταταγούν σε τάξη αντίστοιχη προς την ύλη που έχουν ολοκληρώσει.
• όσους έχουν διακόψει τις σπουδές τους από οποιοδήποτε ενώπιον επιτροπής καθηγητών του Δ.Ω. Κ.
• όσους θέλουν να γραφτούν σε μάθημα ανώτερων θεωρητικών (π.χ. , Αρμονία ή Αντίστιξη)
• όσους φοιτούν ήδη στο Ωδείο, είναι εκτός μαθητολογίου και επιθυμούν να καταταγούν σε επίπεδο ανώτερο από αυτό στο οποίο βρίσκονται
β. Πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος) ενώπιον εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και πενταμελούς επιτροπής, που απαρτίζουν:
• ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
• ένας καθηγητής του Δ.Ω.Κ.
• 3 καθηγητές άλλων ωδείων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού

α. Αφορούν μαθητές όλων των επιπέδων που εξετάζονται σε ένα σύντομο πρόγραμμα με κλίμακα και σπουδή.
β. Πραγματοποιούνται την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου ενώπιον επιτροπής καθηγητών του Δ. Ω. K.

α. Αφορούν μαθητές που επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο, δηλαδή από Προκαταρτική σε Κατωτέρα, από Κατωτέρα σε Μέση και από Μέση σε Ανωτέρα.
β. Πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο (μαθητολόγιο Β’ εξαμήνου), ενώπιον πενταμελούς επιτροπής καθηγητών του Δ. Ω. Κ.
γ. Η ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα.

α. Αφορούν μαθητές που έχουν καλύψει τη Διδακτέα Ύλη και των (2) δυο εξαμήνων του έτους των σπουδών τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ωδείο σε ειδικό κανονισμό.
β. Πραγματοποιούνται από τις 20 Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου ενώπιον καθηγητών του Δ. Ω. Κ.
γ. Η ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα.
δ. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο ο μαθητής δεν μπορεί να συμμετέχει στις Ετήσιες εξετάσεις τότε καταθέτει αίτηση αναβολής και είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί στις Επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου.

α. Αφορούν μαθητές που δεν συμμετείχαν στις Ετήσιες ή Προαγωγικές εξετάσεις και κατέθεσαν αίτηση αναβολής.
β. Πραγματοποιούνται την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου Υπουργείο ενώπιον επιτροπής καθηγητών του Δ.Ω. K.
γ. Η ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα

α. Αφορούν μαθητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος.
β. Πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο (Απολυτήριες Α’ Εξαμήνου) και τον Ιούνιο (Απολυτήριες Β’ Εξαμήνου) ενώπιον εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και πενταμελούς επιτροπής, που απαρτίζουν:
• ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
• ένας καθηγητής του Δ.Ω.Κ.
• 3 καθηγητές άλλων ωδείων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού
γ. Η ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα.
δ. Για να παρουσιαστεί μαθητής σε Απολυτήριες εξετάσεις πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον 3 μήνες πριν.
ε. Βαθμοί απόκτησης Πτυχίου: 5,50-10 (ΚΑΛΩΣ έως ΑΡΙΣΤΑ). Βαθμοί απόκτησης Διπλώματος: 7,50-10 (ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ έως ΑΡΙΣΤΑ).

α. Οι γραπτές τακτικές εξετάσεις διαρκούν 2 ώρες.
β. οι μαθητές δεν μπορούν να φύγουν από την αίθουσα των εξετάσεων χωρίς να παραδώσουν το γραπτό τους.
γ. Τα θέματα των εξετάσεων παραδίδονται στους επιμελητές η στους επιτηρητές υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή την ημέρα των εξετάσεων.

Η βαθμολογία στα ωδειακά μαθήματα έχει ως εξής:
• ΑΡΙΣΤΑ = 9,50 – 10,00
• ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ = 7,50 – 9,49
• ΚΑΛΩΣ = 5,50 – 7,49
• ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ = 5,00 – 5,49
• ΜΕΤΡΙΩΣ = 3,00 – 4,99
• ΜΕΤΡΙΟΤΑΤΑ = 1,00 – 2,99
• ΚΑΚΩΣ = 0,00 – 0,99

α. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καθαρογράφονται στο Πρακτικό Εξετάσεων και υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής. Η Γραμματεία τηρεί ξεχωριστά αρχεία αυτών των πρακτικών.
β. Τελειόφοιτοι μαθητές της τάξης Πτυχίου ή Διπλώματος που επιθυμούν βελτίωση του ΤΕΛΙΚΟΥ βαθμού ενός υποχρεωτικού μαθήματος, μπορούν να επανεξεταστούν το αργότερο 3 μήνες πριν από τις απολυτήριες εξετάσεις.